TR EN

Vakıf Senedi

ELGİNKAN VAKFI VAKIF SENEDİ 10.02.2004 TARİHLİ DEĞİŞİKLERİ İÇEREN SON ŞEKLİ Bu vakıf senedinde ad ve adresleri yazılı olanlar tarafından 903 sayılı kanun hükümleri ile değiştirilen Türk Medeni Kanunu’nun 1.kitabının 2. babının 2. Faslındaki 73 ve müteakip maddelerine göre bir Vakıf kurulmuştur.

VAKFİYE

(Şişli 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 9.2.1994 gün ve 94/83 esas 94/32 K. Sayı ile değişik)

E.C.A. – ELGİNKAN TOPLULUĞU’nu kurmamıza, bugünkü maddi ve manevi seviyelere kavuşmamıza, bugüne kadar yapabildiğimiz hayır işlerine dünya durdukça devam edilmesine imkan veren Yüce Allah’a hamdüsena ederiz. Bu Vakfın kurulmasına, Elginkan Ailesinin bütün fertleri hayatta iken 1950’li yıllarda niyet edilmiştir. Ailenin bu niyeti Allah’ın lütuf ve inayetiyle gerçekleşirken Vakfın ebediyen devamını düşünen Elginkan Ailesi, kurdukları topluluğa dahil ticari ve sınai şirketleri ile birlikte, Vakfı tesis etmeyi tercih etmişlerdir. Türk Milletinin dünya durdukça var olacağına inanarak kurduğumuz bu Vakfı memleketimizin ve milletimizin yararına sunuyoruz.

Kurmuş olduğumuz bu Vakfı; Yüce Milletimize, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerine, Devletimizin adil Mahkemelerine, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve bilhassa Vakfın Mütevelli Heyetlerine ve İdaresinde görev alacak olanlara Vakfa ve maddi kaynaklarına hizmet eden ve emeği geçen mensuplarımıza emanet ediyoruz ve bunu korumalarını, kuruluş amaçlarına ulaştırmak için en iyi niyetle çalışmalarını, Vakfın amaçlarından uzaklaştırılmaması ve mahvedilmemesi için kararlarında vicdanlarının emrinde kalmalarını vakfediyoruz.

Vakfımızı yönetenlerin, Vakfımızın kuruluşuna temel olan ve Vakıf senedimizde belirlenen amaçların gerçekleşmesi için yapacağı çalışmalar ve Vakfın imkanları elverdiği takdirde İslam aleminin faydalanacağı cami ve külliyeler yaptırmak ve bunların bakım ve idamesine katkıda bulunmak, Elginkan Ailesine ait Aile Kabri’nin ve kurulacak müzesinin bakımını, korunmasını yapmak, her yılın 23 Mart günlerinde hatim indirmek, Kurban Bayramı arifesinde, sevabı müteveffa aile mensuplarının ruhlarına ithaf edilmek üzere kurban kesmek ve yoksullara dağıtmak, bu konularda gösterişten uzak ve mütevazi ölçülerde hareket edilmek suretiyle aile geleneğini devam ettirmek, arzularımızı yerine getireceklerinden emin olarak, Vakfımızın başarıya ulaştırılmasını Yüce Allah’tan niyaz eyleriz.

1.Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 : Vakfın Adı : “Elginkan Vakfı”dır. Bu isim hiçbir şekilde değiştirilemez. Bu Vakıf, işbu resmi senette (Vakıf) olarak anılacaktır.

Madde 2 : Vakfın Amaçları : (Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1994 gün ve 94/83 esas, 94/32 K. sayı ile değişik)

1. Kültür değerlerimizi, Tarihimizde bizi büyüten örf adet ve manevi değerlerimizi ve Türkçe’mizi araştırmak, araştırmaları desteklemek, korumak, yaşatmak ve tanıtmak,

2. Bilim, Teknoloji ve Eğitim alanındaki faaliyetleri teşvik etmek,

3. Ülke sanayiinin ihtiyaç duyduğu vasıflı işgücü yetiştirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkanlarını arttırıcı eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak için okullar, eğitim kurumları açmak, işletmektir.

Vakıf, mevzuat hükümlerine uygun olarak kuracağı okul ve eğitim kurumlarına, en az % 10 kapasitesini yetenekli, ancak maddi imkanlardan yoksun öğrencilere tahsis eder.

Madde 3 : Vakfın amacının elde edilmesine yönelik çalışmalarda uygulanacak ilkeler, bağlı olunan esaslar : (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün ve 97/545 esas, 97/832 K. sayı ile değişik)

1. Vakfın amaçlarının elde edilmesi, Vakfın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaları tayin, yardımların tahsis edilecekleri yerleri ve miktarlarını tespit Vakfın Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu, bu konularda karar alırken, Mütevelli Heyeti’nin tespit edeceği esaslara uyar.

2. Yönetim Kurulu, yıllık bütçe ile birlikte yıllık faaliyeti de programa bağlar. Mütevelli Heyeti’nce de onaylanan bu programa uyulması esastır, şu kadar ki, Yönetim Kurulu bu programda küçük çapta değişiklikleri, haklı sebeplerin varlığında yapabilir ve Mütevelli Heyeti’ne bilgi verir.

3. Vakfın amaçlarına uygun olarak yürüteceği programlar gerekli hallerde, Yönetim Kurulu’nun hazırlayıp teklif edeceği ve Mütevelli Heyeti’nin onaylayacağı yönetmeliklere uygun olarak yürütülür. Bu yönetmeliklerde değişiklik yapma yetkisi Mütevelli Heyeti’ne aittir.

4. Vakfın amaçlarından birine tahsis edilmiş olan paraların harcanmaması halinde Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti’nden yetki almak suretiyle ayrılmış paraları veya varsa mal veya malzemeleri diğer amaçlara tahsis edebilir.

5. Gerek Vakıf Mütevelli Heyeti, gerekse Vakıf Yönetim Kurulu bu maddede gösterilen esasların tespit ve uygulanmasında, Vakıflar Tüzüğünü ve özellikle tüzüğün 37. maddesini göz önünde bulundurarak buna aykırı düşen kararlar alamaz ve uygulayamaz.

Madde 4: Vakfın hukuki durumu ve amacını gerçekleştirmek için yapabileceği tasarruflar : (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.sayı ile değişik)

1. Vakıf, kendi Mütevelli Heyeti’nden başka bir yere bağlılığı olmayan, sadece 903 sayılı Kanunda belirtildiği tarzda ve bu Kanunda belirtilen teftiş makamının denetimine tabi, muhtar ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur. Vakıf işbu senet ile 903 sayılı Kanun ve Tüzük hükümlerine tabidir. Vakıf, konusunun ilişkin olduğu Kanunun değiştirilmesi halinde bu Kanunun yerini alacak Kanuna ve senedine uygun olarak sürecektir.

2. Vakıf, Vakfiye ve amacının gerçekleştirilmesine yardımcı olarak her türlü hukuki muamelelerde ve tasarruflarda bulunabilir, her türlü şahsi ve ayni haklara tasarruf edebilir, hak sahibi olabilir, her türlü gayrimenkul ve hisse senetleri iktisap edebilir.

3. Vakıf, vasiyet yolu ile dahi şartlı veya şartsız bağışları amaçları ve kuruluş ilkelerine aykırı olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edebilir. Bağışların reddi, Yönetim Kurulu’nun tüm üyelerinin katılımı ve oybirliği ile alacakları karar ile mümkündür.

4. Vakıf mal varlığını amacına uygun olarak değerlendirebilir, mal varlığını ve gelirlerini amacına uygun olarak istediği gibi tahsis edebilir.

5. Vakıf siyasetle uğraşmaz, siyasete veya siyasi etkiye alet edilemez.

Madde 5: Vakfın Merkezi :

Vakfın Merkezi İstanbul’dadır. Gerektiğinde mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile ülke içinde veya dışında şubeler açabilir.

Vakıf ancak ülke içindeki faaliyetlerine devamlılık kazandırdıktan sonra ülke dışında şubeler açabilir. Yurt içi şubeleri açılışı görev ve yetkilerinin tanzimi Yönetim Kurulu’na, yurt dışı şubelerin açılış, görev ve yetkilerinin tanzimi ise Mütevelli Heyeti’ne aittir.

2.Bölüm

VAKFIN MAL VARLIĞI VE MALİ HÜKÜMLER

Madde 6: Vakfa tahsis edilen mal varlığı:

1. Ümmehan Elginkan tarafından 2.000.000.-TL’si nakit

2. Ekrem Elginkan tarafından 2.000.000.-TL’si nakit

3. E.C.A. Presdöküm San. A.Ş. tarafından İstanbul-Şişli-Gayrettepe Kaya Aldoğan Sok. No:6’da bahçeli ev (Gayrimenkul emlak vergi değeri 7.000.000.-TL. bedelli ayni olarak)

4. Elginkan Holding A.Ş. tarafından 5.000.000.-TL

5. Elper Yatırım A.Ş. tarafından 5.000.000.-TL

6. Valf Sanayi A.Ş. tarafından 4.000.000.-TL

7. Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş. tarafından 4.000.000.-TL

8. Elsel Gaz Arm. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 4.000.000.-TL

9. Elsan Hammadde Sanayi A.Ş. tarafından 3.000.000.-TL

10. Bimel Büro İşleri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 1.000.000.-TL.

olmak üzere cem’an 30.000.000.-TL.’si nakit ve bahçeli ev Vakfa tahsis edilmiş olup Vakfın ilk varlığını teşkil eder.

Madde 7: Vakfın Gelir Kaynakları : (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.Sayı ile değişik)

1. Kurulu Tüzel kişilerin yıllık beyannamelerinde beyan edecekleri kurumlar vergisi matrahının en az % 1’leri.

2. Vakfın amaçları ve kuruluş ilkelerine aykırı olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu kararı ile kabul edebileceği her türlü bağışlar.

3. Diğer suretlerde elde edilecek gelirler, Vakfın gelir kaynaklarını ve gelirlerini teşkil eder.

Madde 8: Yıllık Hesaplar, Bütçe ve Programlar :

1. Yönetim Kurulu yıllık bütçeyi ve faaliyet programını hazırlar.

2. Vakıf yıllık olarak bir bilanço ve gelir-gider hesabı çıkarmak zorundadır. Bu iki hesap Yönetim Kurulu’nca tespit edilecek bir şemaya göre düzenlenir.

3. Vakfın yıllık hesaplarını ve faaliyetini izah eden ayrıntılı bir Yönetim Kurulu raporunun da düzenlenmesi şarttır.

4. Ayrıca, Vakfın denetçileri de ayrıntılı rapor vermek zorundadırlar.

5. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyeti’nin ve kendisinin uygun göreceği diğer hesap belgeleri ile programları da düzenlemeye mecburdur.

6. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. İlk hesap dönemi ise kati kuruluştan o yılın Aralık Ayı’nın sonuna kadardır.

Madde 9: (Şişli 6.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10.02.2004 gün 2003/345 esas, 2004/22 K. sayı ile değişik)

Vakıf bir takvim yılı içinde elde ettiği brüt gelirlerinin üçte birini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyatlara ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara; üçte ikisini ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsis eder. Yönetim Kurulu, yönetim ve idame masrafları cümlesinden olarak ayrılacak brüt gelirlerin üçte biri oranındaki payın en az ’lik (yüzdeoniki) kısmını Vakıf Senedinde Vakfiyenin son paragrafında belirtilen hususların yerine getirilmesi için ayırmak zorundadır. Vakfın aynı yıl içinde sarf edilmeyen gelirinin üçteikilik bölümünden arta kalan tutar, Vakıf Yönetimince belli projelerin gerçekleştirilmesi için Maliye Bakanlığının onayı ile üç yıl süreyle bir fonda tutulabilir. Bu süre zorunluluk halinde anılan Bakanlığın izni alınmak şartıyla en çok iki yıl uzatılabilir. Vergi Muafiyetine ilişkin yasa ve ilgili mevzuatta ileride yapılacak değişiklikler aynen esas alınarak senet değişikliğine gerek kalmaksızın uygulanır.

Bütçe uygulamalarında yönetim ve idame giderlerine ihtiyata veya Vakıf varlığını arttıracak yatırımlara ayrılmış fonların tamamının veya bir kısmının Vakıf amaçlarına yönelik hizmetlere tahsisi mümkündür.

Vakıf amaçlarına tahsis edilen fonlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Yönetim veya idame giderlerine ayrılan fonlar ihtiyat ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için de kullanılabilir.

Vakfın mal varlığını attıracak yatırımlar Mütevelli Heyeti’nin vereceği kararlarla en iyi gelir getirecek ve kolayca nakde dönüştürülebilecek yatırımlara tahsis edilir.

Madde 10: Malların Değiştirilmesi: Geliri giderini karşılamayan veya değerine uygun duruma getirilemeyen, rantabilitesi devamlı olarak veya büyük ölçüde düşen veya düşmüş bulunan Vakıf malları, ister vakfetme, ister bağış, ister satın alma yolu ile iktisap edilmiş olsunlar daha yararlı herhangi bir mal veya para ile değiştirilirler.

Bu değiştirmeye, Teftiş makamının önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun düşüncesi alındıktan sonra yetkili Asliye Mahkemesince karar verilir.

Elde edilen paranın değerlendirilmesi 9. madde esaslarına tabi olarak Yönetim Kurulu’nca yapılır.

Şartı hibelere ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 11: Vakfın Organları : (Şişli 4.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 23.12.1992 gün 92/673 esas, 92/839 K.sayı ile değişik)

Vakfın Organları, Mütevelli Heyeti, Denetçiler ve Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu gerektiğinde kendisine karşı sorumlu bir Vakıf Müdürü tayin eder. Vakıf Müdürünün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Vakıf Müdürüne bağlı olarak oluşturulacak Vakıf Organizasyon ve Kadroları Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti’nin kararı ile kesinleşir. Kadrolara yapılacak atamalar ile nakil ve tayinler için Yönetim Kurulu yetkilidir.

Vakıf Yönetim Kurulu gerektirdiğinde kendisine karşı sorumlu Yürütme Komitesi ile sürekli veya geçici olarak görevli komisyonlar kurabilir.

903 sayılı kanunun 78. maddesinde anılan Teftiş Makamı’na ait görev ve yetkiler saklıdır.

3.Bölüm

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 12: Görev: (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.sayı ile değişik)

Vakfın yönetiminin gözetimi, denetim ve esaslarının tespiti Mütevelli Heyeti’nce yapılır. Aşağıdaki görevler Mütevelli Heyeti’nin münhasır yetkisi alanındadır.

1. Vakıf Yönetim Kurulu’nun seçimi, üyelerinin kısmen veya tamamen görevden alınması,

2. Vakıf deneticilerinin seçimi, kısmen veya tamamen görevden alınmaları,

3. Vakıf Senedi’nin değiştirilmesi,

4. Vakıf mallarının değiştirilmesine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun vereceği mütalaanın onaylanması,

5. Bilanço gelir-gider hesabı, Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve hesaplara ilişkin diğer rapor ve belgelerin kabulü ve onayı,

6. Vakıf Yönetim Kurulu’nun ve Denetçilerin ibrası,

7. Bütçenin ve Faaliyet programının onayı,

8. İşbu Vakıf Senedi’nde Mütevelli Heyeti’nin onayını gerektirecek plasmanlar hakkında karar vermek,

9. Vakfın defterlerini, yazışmalarını, her türlü evraklarını, mal varlığını inceleme, gereğinde denetçiler dışında özel denetçi tayin ederek inceletme,

10. Gerek gördüğü takdirde Vakfın ileride hisselerine sahip olacağı şirketlerin mali açıdan bağımsız kişi veya kuruluşlar aracılığı ile denetlemesini yaptırma,

11. Olağan yönetimin dışında kalan konularda karar alma,

12. Vakıf yönetmelik ve tüzüklerini onaylama,

13. İşbu Vakıf Senedi’nde zikredilen diğer görevler.

Madde 13: (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.sayı ile değişik)

1- Değişmez Üyeler: İşbu Vakıf senedinin geçici 1. maddesinde ad ve soyadları yazılı 14 üye, Vakıf Mütevelli Heyeti’nin değişmez üyeleridir. Değişmez üyelerden en az ikisinin teklif edeceği 35 yaşını doldurmuş yüksek okul mezunu, Mütevelli Heyeti’nin üyeleri ile 3. dereceye kadar akrabalık bağı bulunmayan, çevresinde ve emsalleri arasında kişiliği ve yaşamı itibariyle mümtaz vasıflara sahip ve temayüz etmiş bulunan şahıs dahi Mütevelli Heyeti’nin değişmez üyelerinin en az 3/4’ünün kabul oyları ile seçilerek değişmez üye olarak Mütevelli Heyeti’ne ilave edilebilir. Ve bu suretle değişmez üye sayısı 20’ye kadar yükseltilebilir.

Bu nitelikler geçici 1. maddede yer alan üyeler bakımından aranmaz.

Değişmez üyelerin ölüm, istifa, Türk Medeni Kanunu uyarınca medeni haklarını kullanmakta kısıtlama, görevi ifa edemeyecek şekilde sürekli hastalık ve özürsüz olarak ardarda 4 Mütevelli Heyeti toplantısına katılmamaları hallerinde üyelik sıfatları Mütevelli Heyeti kararı ile ortadan kalkar. Yukarıda bahse konu nedenlerle boşalan değişmez üyelikler yukarıda belirtilen seçilme nitelik ve esaslarına uyularak Mütevelli Heyeti’nce seçim yapılmak suretiyle tamamlanır. Seçim mutad toplantılarda gündeme alınarak yapılır.

2- Mütevelli Heyeti’ne Seçimle Gelecek Üyeler :

a- Kurucu Tüzel Kişilerin tayin edeceği birer temsilci üye (Tüzel kişilerin ilk temsilcileri geçici 2. maddesinde gösterilmiştir.)

b- Aşağıda gösterilen kuruluşlar tarafından seçilecek temsilciler :

1. İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi

2. İstanbul Üniversitesi temsilcisi

3. Boğaziçi Üniversitesi temsilcisi

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi temsilcisi

5. Ege Üniversitesi temsilcisi

6. Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi

7. Tübitak-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu temsilcisi

8. Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi

9. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu temsilcisi

10. Manisa Belediyesi temsilcisi

11. MESS-Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsilcisi

12. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı temsilcisi

Bu kuruluşlar kendisinden talep edilen temsilciyi en geç bir ay zarfında bildirirler. Bir ay zarfında temsilcisini bildirmeyen kuruluşun temsilcisi, Mütevelli Heyeti’nin ilk toplantısında değişmez üyeler tarafından bu kuruluşlar içinde gösterilecek adaylar arasından ve Mütevelli Heyeti’nin 3/4’ünün onayları ile seçilir. Bu yoldan dahi kuruluşun temsilcisi seçilemezse o kuruluşun Mütevelli Heyeti’ne iştirakinden vazgeçilir. Yönetim Kurulunun gerek gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti’nin değişmez üyelerinin 3/4’ünün katıldıkları toplantıda, Mütevelli Heyet üye tam sayısının 3/4’ünün kararı ile bu fıkrada belirtilmiş kuruluşlara yeni kuruluşlar da ilave edilebilir.

Madde 14: Görev Süresi : (Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1994 gün 94/83 esas, 94/32 K.sayı ile değişik)

Mütevelli Heyeti’ne seçimle gelecek üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir sebeple üyeliğin boşalması nedeni ile atanıp görev yapan üye selefinin görev süresini tamamlar. Süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Madde 15: Toplantılar ve Nisap : (Şişli 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 10.2.2004 gün 2003/345 esas, 2004/22 K.sayı ile değişik)

Mütevelli Heyet’i, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısı üzerine her yıl, biri Mart ayı sonuna, diğeri Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere yılda iki defa olağan olarak toplanır. Toplantı yapılabilmesi için üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, bir hafta sonra yapılacak ikinci toplantı, katılan üyeler ile yapılır.

Mütevelli Heyet’i, kararlarını toplantıya katılan üyelerinin mutlak çoğunluğu ile alır. Vakıf Senedindeki konuya ilişkin özel hükümler saklıdır.

Elginkan Vakfının Kurucusu Müteveffa Hüseyin Ekrem Elginkan; Elginkan Vakfı Mütevelli Heyeti’nin Değişmez Onursal Başkanı’dır.

Elginkan Vakfının Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüseyin Ekrem Elginkan’ın vefatı sebebiyle, yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, 3 yıl için geçerli olmak üzere, Mütevelli Heyeti kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili ve Genel Sekreter seçer.

Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreterliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde bu görevlere seçilecek üyeler selefinin süresini tamamlar.

4. Bölüm

YÖNETİM KURULU

Madde 16: Kuruluş ve Görev : (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.Sayı ile değişik)

Vakfın yönetim ve temsili 7 veya 9 üyeden oluşan bir Vakıf Yönetim Kurulunca yapılır. Yönetim Kurulu’nun 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi, 9 üyeden oluşması halinde 6 üyesi mutlak surette Mütevelli Heyeti Üyeleri arasından en az 3 yıl için ve tümü gizli oyla Mütevelli Heyeti’nce seçilirler. Üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması nedeni ile seçilen üye, selefinin süresini tamamlar. Vakıf Yönetim Kurulu her yıl kendisine bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer ve ayrıca görev bölümü yapar.

Madde 17: Toplantılar : (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.Sayı ile değişik)

Vakfın Yönetim Kurulu gerektiğinde her halde ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu’nu toplantıya, Başkan ve gerektiğinde Başkan Vekili çağırır. Toplantılar üye tam sayısının mutlak çoğunluğu ile açılır. Toplantılarda kararlar, katılan üye sayısının yarısının en az bir fazlasının oyu ile alınır.

Madde 18: Görevler: Vakfın Yönetim Kurulu, Vakfın amacının elde edilmesi için gerekli bütün olağan işleri yapmaya, Vakfı yönetmeye ve temsile yetkilidir. Kanunlar ve işbu senet ile kendisine bırakılan görevler dışında şunları da yapmak görevine ve yetkisine sahiptir.

1. Vakfın olağan işleri, amacının gerektirdiği işlemleri yapmak için kararlar almak,

2. Bilanço, gelir-gider hesabı, faaliyet raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlamak ve Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,

3. Vakfı temsil etmek ve Vakıf adına imzaya yetkili olanları ve derecelerini saptamak,

4. Vakfı davalarda, takiplerde temsil etmek, yani aktif ve pasif dava ehliyetine sahip olmak, olağan işlemlerde sulha, ibraya, feragate yetkili bulunmak,

5. Gereğinde Vakıf Müdürü’nü tayin etmek,

6. Yönetmelik ve tüzükleri hazırlayıp Mütevelli Heyeti’nin onayına sunmak,

7. Mütevelli Heyeti’nin ve Genel Kurul’un süreleri içinde toplanmalarının çağrılarını yapmak, gereğinde bu organların olağanüstü toplanmaları için çağrıda bulunmak,

8. Belirli işler için üyelerden birine veya üçüncü bir şahsa yetki ve vekalet vermek,

9. Mütevelli Heyeti’nce kendisine tevdi edilen veya kendisinin yetkilendirdiği işlem ve tasarrufları yapmak,

10. Mütevelli Heyet’inin kararlarını uygulamak.

Madde 19: Yönetim Kurulu Üyelerinin Tahsisatları : Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu Üyelerine bir ücret verilmez. Ancak bu üyeler toplantıda bulunmak üzere yapacakları zaruri masraflar kendilerine ödenir. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyelerinden uzmanlığı ile ilgili özel hizmetlerin ücreti ve Vakıf yararına yapacakları hizmetlerin masrafları Yönetim Kurulu’nca tayin edilerek kendilerine ödenir.

5. Bölüm

DENETÇİLER

Madde 20: Denetçilerin Seçimi : Vakfın hesaplarını kontrol için Mütevelli Heyeti, en çok 3 yıl için 1 veya 3 denetçi seçer. Denetçilerin bu konuda uzman olmaları şarttır. Ücretleri Mütevelli Heyeti’nce tayin edilir.

6. Bölüm (Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1993 gün 94/83 esas, 94/32 K.Sayı ile değişik)

OLAĞAN ÜSTÜ TOPLANTILARA ÇAĞRI VE USUL

Madde 21: Çağrı ve Usul :

Mütevelli Heyet,

a- Başkan ve Başkan Vekilinin veya

b- Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine Olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

c- Yönetim Kurulunun 5 üyesi gerekçe göstererek Mütevelli Heyetin Olağanüstü Toplantıya davet olunmasını Başkandan isteyebilir. Olağanüstü Toplantılara çağrı, Mütevelli Heyet Üyelerine gönderilecek alındı belgeli yazı veya iadeli taahhütlü mektupla yapılır.

d- c fıkrasının 2. bendi hakkındaki hüküm, olağan toplantılarda da uygulanır.

7. Bölüm VAKFIN TASFİYESİ

Madde 22: (Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1994 gün 94/83 esas, 94/32 K.Sayı ile değişik)

Vakıf, Elginkan Ailesi’nin Türk Toplumuna bir vediasıdır. Vakıf, kanunda yazılı fesih sebepleri dışında bir sebeple fesih olunamaz.

Kanunda yazılı sebeplerle Vakfın feshi halinde Vakıf Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir Tasfiye Heyeti oluşturur. Tasfiye Heyet Üyelerine Mahkemece takdir olunan ücret ödenir.

Vakfın Tasfiye işlemleri sonucu elde kalan tüm varlığı aynı amaca yönelik ve vergi muafiyeti tanınmış bir Vakfa devredilir. Böylece Vakıf kendiliğinden sona erer. Keyfiyet Tasfiye Heyet’ince Vakıflar Genel Müdürlüğü siciline geçirilir.

Ek Madde : (Şişli 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 9.2.1994 gün 94/83 esas, 94/32 K.Sayı ile eklenmiştir.)

Mütevelli Heyeti, toplantıya katılanların üçte ikisinin ve her halükarda değişmez üyelerin dörtte üçünün kararı ile Vakıf Senedi’nde değişiklik yapabilir.

Vakfedenlerin, bu Vakfın kurulmasına temel olmuş ilkeleri değiştirilemez.

Vakıf Senedi’nde yapılacak değişiklikler hakkında, ilgili kanun ve tüzük hükümleri uygulanır.

8. Bölüm GEÇİCİ MADDELER

Geçici Madde 1: Değişmez Üyeler (Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1.10.1997 gün 97/545 esas, 97/832 K.Sayı ile değişik)

1. Hüseyin Ekrem Elginkan

2. Prof.Dr. Halim Doğrusöz

3. Av.S. Necla Baltacıoğlu

4. Gaye Akçen

5. Münir Yıldırım

6. A.Yücel Unan

7. İsmet Sevil

8. Muharrem Kaynar

9. Edip Haznedar

10. Celal Şardan

11. İsmail H. Balıkçı

12. Ahmet Şahin

13. Yard.Doç.Dr. Rahmi Oruç Güvenç

14. Av.M. Cengiz Kıyıcı Geçici

Madde 2 : Seçimle Gelecek Üyeler :

Kurucu tüzel kişilerin temsilcileri ilk üç yıl için aşağıdaki kişilerdir.

1. E.C.A Presdöküm Sanayi A.Ş.’ni temsilen Mehmet Gürpınar

2. Elginkan Holding A.Ş.’ni temsilen Sami Kurtulan

3. Elper Yatırım A.Ş.’ni temsilen Yusuf Önder Türkay

4. Valf Sanayi A.Ş.’ni temsilen Yalçın Özaras

5. Elba Basınçlı Döküm Sanayi A.Ş.’ni temsilen Süheyl Başak

6. Elsel Gaz Armatürleri Sanayi ve Tic.A.Ş.’ni temsilen Mete Akidil

7. Elsan Hammadde Sanayi A.Ş.’ni temsilen Nejat Ulugöl

8. Bimel Büro İşleri Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni temsilen Haydar Yalçın

ÜMMEHAN ELGİNKAN

HÜSEYİN EKREM ELGİNKAN

E.C.A. PRESDÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ELGİNKAN HOLDİNG A.Ş.

ELPER YATIRIM A.Ş.

VALF SANAYİ A.Ş.

ELBA BASINÇLI DÖKÜM SANAYİ A.Ş.

ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ELSAN HAMMADDE SANAYİ A.Ş.

BİMEL BÜRO İŞLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.